lifetree - balance
balanstechnieken

Algemene voorwaarden

 1. Algemene voorwaarden LT-Balance

  LT-Balance
  Stationstraat 153
  6361 BH Nuth

  +31 (0)6 25590310
  info@Llt-balance.nl

  BTW nummer
  NL001341702B91

  KvK nummer
  14114867

  1. Doelgroep en toelatingscriteria

  De dagcursus ‘voor geïnteresseerden’ is voor iedereen toegankelijk
  De ‘Cursus voor Therapeuten’ is bedoeld voor fysiotherapeuten, artsen, tandartsen, verpleegkundigen A, paramedici, acupuncturisten en therapeuten werkzaam in de complementaire en alternatieve gezondheidszorg. Eventuele verbijzondering in de toelatingscriteria wordt gemeld bij de cursus informatie op de site van LT-Balance.

  1. Aanmelding en bevestiging
   Aanmelding geschiedt door invulling van het inschrijfformulier via de site www.lt-balance.nl. De inschrijving is definitief na bevestiging per email door LT-Balance. Hierdoor verplicht de cursist zich tot betaling van de cursuskosten. De deelnemer zorgt ervoor dat twee weken voor aanvang van de cursus het volledige bedrag is voldaan.
  2. Cursus volgeboekt
   Indien een cursus is volgeboekt wordt dat gemeld en zal, zo mogelijk, een alternatief worden geboden. Er is een mogelijkheid om op een wachtlijst geplaatst te worden.
  3. Kosten en betalingsregeling
   De cursuskosten staan vermeld op de website. Hierbij zijn de inschrijf-/administratiekosten en het lesmateriaal inbegrepen. Betaling in drie gelijke termijnen is mogelijk. Cursuskosten dienen twee weken voor aanvang van de cursus volledig te zijn voldaan.
  4. Annulering en restitutie door deelnemer(s)
   Bij annuleringen van deelname, tot twee weken voor aanvang van de cursus, wordt het cursusgeld volledig gerestitueerd. Indien u bent verhinderd, wordt u automatisch naar de volgende cursusdatum doorgeboekt. Bij stoppen tijdens de opleiding of “no show” vindt er geen restitutie plaats. Slechts bij ernstige overmacht kan in overleg met de directie besloten worden om in een latere cursus opnieuw in te stromen. Dit ter beoordeling van de directie. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus vindt restitutie plaats, exclusief registratie- en administratie-kosten zijnde 20% van de cursuskosten.
  5. Aantal deelnemers
   Bij te weinig deelnemers kan LT-Balance besluiten de cursus op een andere datum te plannen. Indien u niet kan op deze datum worden de reeds betaalde gelden gerestitueerd, inclusief de inschrijf- en administratiekosten.
  6. Lesmateriaal
   Al het geboden lesmateriaal (schriftelijk of per mail) en de presentatie(s) blijven eigendom van LT-Balance. Niets hiervan mag gekopieerd worden of op andere wijze via data (PC, foto, film, geluid) vastgelegd worden. Bij misbruik hiervan zal per overtreding € 5000,00 gevorderd worden. Toestemming dient altijd schriftelijk te worden vastgelegd.
  7. Afwezigheid tijdens de cursus
   Indien om zwaarwegende redenen een lesdag niet gevolgd kan worden, dient LT-Balance hiervan onverwijld in kennis gesteld te worden.
  8. Wijzigingen en afzegging opleiding
   LT-Balance behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen wijzigingen aan te brengen in het lesrooster en/of de lestijden. LT-Balance streeft ernaar om de opleiding conform het gepubliceerde programma te verzorgen. LT-Balance kan op geen enkele wijze gehouden worden aan vooraf gepubliceerde data’ s en tijden.

  LT-Balance aanvaardt geen aansprakelijkheid indien een opleiding door omstandigheden geen doorgang kan vinden of moet worden onderbroken. In dat geval zal LT-Balance alles in het werk stellen om de opleiding te voltooien of op een later tijdstip te verzorgen.

  Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, zullen reeds betaalde cursusgelden volledig worden gerestitueerd. Bij minder dan het minimumaantal inschrijvingen behoudt LT-Balance het recht om de opleiding te cancelen. Indien de cursist niet op een andere locatie kan of wil meedoen, wordt het volledige cursusgeld teruggestort.

  Wijzigingen in woon- en/of emailadres dient de cursist tijdig aan LT-Balance door te geven.

  Accreditatie wordt verleend door de genoemde verenigingen te vinden op de site: www.lt-balance.nl.

  1. Aansprakelijkheid
   Hoewel LT-Balance zich zal inspannen om de opleiding naar beste kunnen en inzicht te (doen) geven, is zij niet aansprakelijk voor enige door de cursist geclaimde schade, waaronder schade die direct of indirect mocht voortvloeien uit of anderszins verband mocht houden met het gebruik van het cursusmateriaal, de toepassing of het resultaat daarvan. De cursist verplicht zich LT-Balance voor mogelijke aanspraken van derden ter zake van zulke schade te vrijwaren.
  2. Risico’s en veiligheid
   Men dient rekening te houden dat bij diverse cursussen het uitvoeren van praktische vaardigheden op elkaar geoefend wordt. De cursist is zelf verantwoordelijk voor de nodige vaccinaties, dit in overleg met de GGD of uw huisarts.

  LT-Balance kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele lichamelijke schade en/of besmetting tijdens de cursus. Dit risico is over het algemeen bijzonder klein. Wel dient de cursist de richtlijnen te volgen die de cursusleider aangeeft.

  1. Cursus georganiseerd door derden
   Indien de cursus georganiseerd wordt door derden of in coöperatie kunnen er wijzigingen zijn in deze algemene voorwaarden. Alle bovengenoemde verplichtingen blijven van kracht tenzij deze niet van toepassing kunnen zijn. Wijzigingen in de bovenstaande algemene voorwaarden zullen dan apart vermeld worden op de internetsite.